درباره ما


انتشارات پازینه مرجع تخصصی کتب سکه های تاریخی ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، دین و عرفان ، غواصی ، علوم غریبه ، باستان شناسی ، هنر و معماری ، گردشگری ، کامپیوتر ، اندرزهای جاویدان ، زبان شناسی ، مردم شناسی